Masz pytanie? Zadzwoń: 508 081 089 (Pon - Pt, 10:00 - 16:00)
Koszulki SPEIDEL na jesień - Zobacz | Darmowa dostawa od 199 zł | 30 dni na zwrot
Koszulki na jesień - Zobacz | 30 dni na zwrot
x
0

Regulamin programu lojalnościowego BODYLOOK Friends Club


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" MARZENA WASZAK,MACIEJ WASZAK (adres miejsca prowadzenia działalności ul. Północna 53, 62-064 Plewiska i adres do doręczeń: BODYLOOK premium lingerie ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań), NIP spółki cywilnej 7772642570, REGON spółki cywilnej 634345633, adres poczty elektronicznej: salon@bodylook.pl, numer telefonu 61 886 01 04 , tj. MARZENA WASZAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARZENA WASZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Północna 53, 62-064 Plewiska) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7771592539, REGON 631079177 oraz MACIEJ WASZAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ WASZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Północna 53, 62-064 Plewiska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7830018116, REGON 630544420.

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego http://bodylook.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://bodylook.pl.

2. DEFINICJE:


2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KARTA RABATOWA- karta rabatowa uprawniająca do skorzystania z Rabatu na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. 

2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Programu Lojalnościowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.4. ORGANIZATOR, USŁUGODAWCA wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" MARZENA WASZAK,MACIEJ WASZAK (adres miejsca prowadzenia działalności ul. Północna 53, 62-064 Plewiska i adres do doręczeń: BODYLOOK premium lingerie ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań), NIP spółki cywilnej 7772642570, REGON spółki cywilnej 634345633, adres poczty elektronicznej: salon@bodylook.pl, numer telefonu 61 886 01 04 , tj. MARZENA WASZAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARZENA WASZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Północna 53, 62-064 Plewiska) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7771592539, REGON 631079177 oraz MACIEJ WASZAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ WASZAK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MIREXIM" (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Północna 53, 62-064 Plewiska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7830018116, REGON 630544420.

2.1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej http://bodylook.pl w ramach umowy sprzedaży.

2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – Program Lojalnościowy dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.7. RABAT – rabat na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym oraz w sklepie stacjonarnym Organizatora.

2.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego

2.1.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.bodylook.pl, w którym organizowana jest Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM


3.1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez dokonanie zakupu Produktów za minimalną kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto w Sklepie Internetowym oraz wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego w Sklepie Internetowym. W formularzu zgłoszenia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, dzień i miesiąc urodzenia,  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r. przez czas nieokreślony.

4.2. Klient, który spełnił warunki wskazane w pkt. 3 Regulaminu, po dokonaniu zakupów otrzymuje od Sprzedawcy Kartę Rabatową w wysokości 10 % (dziesięć procent) wartości Produktu w pełnej cenie (nieobjętych inną promocją i wyprzedażą) oraz w wysokości 5 % (pięć procent) wartości Produktu w wyprzedaży (do wartości Umowy Sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy - Rabat nie ma do nich zastosowania). Skorzystanie przez Klienta z rabatu nie jest uzależnione od wartości Umowy Sprzedaży. Karta zostanie dostarczona do Klienta elektronicznie w postaci wiadomości e-mail oraz sms z kodem karty zaczynającym się od liter „FC”.

4.3. Program Lojalnościowy polega obniżeniu ceny Produktu przez Sprzedawcę o 10 % (dziesięć procent) dla Produktu w pełnej cenie (nieobjętych inną promocją i wyprzedażą) oraz 5 % (pięć procent) dla Produktu w wyprzedaży. Obniżenie ceny następuje przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.3.1. Aby zrealizować kod rabatowy należy w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w polu „Kod rabatowy” wpisać kod rabatowy, który wskazany jest na Karcie Rabatowej oraz kliknąć pole „OK”.

4.4. Konsument zobowiązany jest zwrócić Kartę Rabatową, jeżeli odstąpił od umowy sprzedaży wszystkich Produktów korzystając z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4.5. Klient otrzyma również dodatkowy, jednorazowy rabat w wysokości 15 % (piętnaście procent) wartości Produktu, ważny 4 dni kalendarzowe przed urodzinami i 3 dni kalendarzowe po urodzinach. Rabat nie dotyczy wyprzedaży i nie łączy się z innymi promocjami oraz nie obejmuje kosztów dostawy. Organizator prześle kod rabatowy na numer telefonu Klienta wskazany w formularzu zgłoszenia, najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed dniem urodzin. Warunkiem przyznania Klientowi dodatkowego rabatu urodzinowego jest podanie w formularzu zgłoszenia daty urodzenia oraz numeru telefonu.

4.6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu, o którym mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.

4.7. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Sklepie Internetowym.

5. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


5.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład BODYLOOK premium lingerie ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@bodylook.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

5.2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Program Lojalnościowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład BODYLOOK premium lingerie ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@bodylook.pl.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego
Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne
doradztwo

Pomożemy Ci w wyborze rozmiaru i modelu.
Zadzwoń: 508 081 089
Darmowa dostawa

Darmowa
dostawa

Dostawa kurierem GLS lub do Paczkomatu InPost dla zamówień od 199 zł
30 dni na zwrot

30
dni na zwrot

Kupujesz bez ryzyka.
Produkty możesz zwrócić do 30 dni od otrzymania.
Wyjątkowe marki

Wyjątkowe
marki

Starannie wybrane
w oparciu o prawie 30-letnie doświadczenie.
Firma rodzinna

Firma
rodzinna

Jesteśmy polską, dwupokoleniową firmą rodzinną z Poznania.
Bezpieczne zakupy

Bezpieczne
zakupy

Z telefonu i komputera. Dzięki szyfrowanemu połączeniu SSL.
Otrzymaj 50 zł na pierwsze zakupy